0010067603R-1920x1280

גיוס ומיון

הגדרת תפקיד ( משימות ודרישות), בניית פרופיל עובד מדויק, שימוש בשיטות גיוס מגוונות, רתימת העובדים לתהליכי גיוס והכשרה, תהליכי מיון מקצועיים, "ברוך בואך", בניית תכנית קליטה והכשרה ראשונית.

התמחות

הדרכה

אפיון צרכי הדרכה בארגון עפ"י תפקידים, בניית תכנית הדרכה שנתית, איתור מדריכים להדרכה פנים ארגונית, קשר עם ספקים לביצוע הדרכות (אם יש צורך), בניית לוגיסטיקה פנים ארגונית ריאלית לביצוע התוכנית, בניית משוב לאפקטיביות ההדרכה.

לקוחות

רווחה

ניתוח צרכי הארגון, איתור מוקדים חשובים לשימור, בניית תכנית שנתית מגוונת ותומכת באסטרטגיה הארגונית, בניית תקציב רווחה ואישורו, יצירת והפקת אירועים המותאמים לארגון תוך חיסכון בעלויות, קשר עם ספקים על פי צורך, שיווק פנימי של תכנית הרווחה, קשר אישי עם עובדים.

money

תגמול

בניית תכנית תגמול ותמריצים ע"פ צרכי הארגון, הטמעת התוכנית והפעולות הנדרשות להשגה מקסימלית של התימרוץ בקרב העובדים, ניהולה השוטף של התוכנית (ריבוי משובים) ובחינת האפקטיביות שלה.

company

דיני עבודה

היכרות עם חוקי העבודה, עבודה רציפה עם יועץ משפטי, העלאת המודעות לנושאים רגישים בקרב מנהלים בארגון, יצירת נהלים ברורים ויישומם בשטח. למשל: קליטת עובד ופיטורין, נוהל שימוע, חוק שעות עבודה ומנוחה, נוהל למניעת הטרדה מינית ועוד.

managment

ליווי מנהלים

ליווי מנהלים בכל רמות הארגון, לרבות, אימונים אישיים – בוגרת מכללתCoachME .

all2

מנגנוני תקשורת

תהליך הערכת עובדים, עיתון חברה, הקמת ציוותי עבודה, סקר שביעות רצון, "ימי הצדעה" וכו'.